Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8016 — Sanofi Pasteur/Vaccines Of Sanofi Pasteur MSD) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)