Писмен въпрос E-5220/06 зададен от Paul van Buitenen (Verts/ALE) на Комисията. Назначаване на одитори от Комисията