Решение на Комисията от 07/10/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8195 - BRAMBLES / FR / JV) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)