Oznámenie Komisie, ktorým sa menia usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 z hľadiska obdobia ich uplatňovania a ktorým sa prijímajú dočasné úpravy na zohľadnenie vplyvu pandémie COVID-19 (Text s významom pre EHP) 2020/C 424/05