Komisijas paziņojums, ar ko groza Eiropas Savienības pamatnostādnes par valsts atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos 2014.–2020. gadam attiecībā uz to piemērošanas termiņu un veic pagaidu pielāgojumus, lai ņemtu vērā Covid-19 pandēmijas ietekmi (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 424/05