Известие на Комисията за изменение на Насоките на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 г.—2020 г. по отношение на периода на прилагането им и за временно адаптиране на насоките, за да се вземе предвид въздействието на пандемията от COVID-19 (текст от значение за ЕИП) 2020/C 424/05