Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на решения 2003/17/ЕО и 2005/834/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на извършваните в Обединеното кралство полски инспекции и проверки по отношение на практиките за сортоподдържане на земеделски растителни видове