Спогодба за приемане на хармонизирани технически правила на Организацията на обединените нации за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези правила на Организацията на обединените нации