Решение на Комисията от 11/07/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8080 - MAXBURG II / VREP / NORAFIN) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на немският език е автентичен)