TITJUR Pool/Съвет Заключение на генералния адвокат Reischl представено на17 януари 1980 г. # Richard Pool срещу Съвет на Европейските общности. # Дело 49/79.