Препоръка на Съвета от 12 юли 2016 година относно националната програма за реформи на Швеция за 2016 г. и съдържаща становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Швеция за 2016 г.