Заключение на генералния адвокат Mischo представено на23 септември 1986 г. # Denkavit België NV срещу Белгийската държава. # Искане за преюдициално заключение: Rechtbank van eerste aanleg Brussel - Белгия. # Непреодолима сила. # Дело 145/85. TITJUR Denkavit België