Регламент (ЕО) № 1451/2006 на Комисията от 29 септември 2006 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход по отношение на флуазурона, натриевия нитрит и пефорелинаТекст от значение за ЕИП. PROPCELEX