Дело F-82/15: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 21 юли 2016 г. — De Nicola/ЕИБ (Публична служба — Персонал на ЕИБ — Здравно осигуряване — Отказ да се възстановят медицински разходи — Лазерна терапия — Липса на научна валидност на лечението — Начини за назначаване на независим лекар — Компетентна съсловна организация на лекарите — Становище на независимия лекар — Обхват на съдебния контрол — Мотиви да се откаже възстановяването — Вътрешни разпоредби в областта на здравното осигуряване — Цел на лазерната терапия — Болкоуспокояващо действие — Предварително разрешение от медицинско лице — Имуществени вреди — Прибързани изводи — Неимуществена вреда — Неуточнена сума — Недопустимост)