Регламент (ЕВРАТОМ) № 1209/2000 на Комисията от 8 юни 2000 година относно определянето на процедурите за проверката на съобщенията по член 41 от Договора за Евратом.