Решение (ЕС, Евратом) 2016/1561 на Европейския парламент от 28 април 2016 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2014 година