Регламент (ЕС) № 519/2014 на Комисията от 16 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 401/2006 по отношение на вземането на проби от големи партиди, подправки и хранителни добавки, критериите за ефективност на методите при токсини Т-2 и НТ-2 и при цитринин, както и скрининговите методи за анализ Текст от значение за ЕИП