Gutmann/Комисия Заключение на генералния адвокат Roemer представено на2 март 1966 г. # Max Gutmann срещу Комисия на ЕИОA. # Съединени дела 18 и 35-65. TITJUR