Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8112 — Japan Tunnel Systems Corporation/Mitsubishi Heavy Industries/JV) (Текст от значение за ЕИП)