Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.7883 — NPM Capital / Thijs Hendrix Beheer / Hendrix Genetics) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)