Решение на Комисията от 29 юли 1996 година за установяване на списък на продуктите на млечна основа, за които държавите-членки имат право да предоставят индивидуални или общи дерогации съгласно член 8, параграф 2 от Директива 92/46/ЕИО и за определяне на вида на дерогациите, прилагани за производството на тези продукти (текст от значение за ЕИП)$