Komisijos sprendimas 2004 m. liepos 15 d. dėl Tarybos drektyvos 64/432/EEB dėl papildomų Bendrijos galvijų vidaus prekybos garantijų, susijusių su infekciniu galvijų rinotracheitu, ir infekcijos likvidavimo programų, pateiktų atitinkamų valstybių narių, patvirtinimo įgyvendinimo (Pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2104) (Tekstas svarbus EEE) (2004/558/EB)