Komission päätös , tehty 15 päivänä heinäkuuta 2004 , neuvoston direktiivin 64/432/ETY täytäntöönpanosta yhteisön sisäisessä nautaeläinten kaupassa naudan tarttuvaan rinotrakeiittiin liittyvien lisätakeiden osalta ja tiettyjen jäsenvaltioiden esittämien hävittämisohjelmien hyväksymisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2104) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2004/558/EY)