Решение на Комисията от 15 юли 2004 година за прилагане на Директива 64/432/ЕИО на Съвета относно допълнителните гаранции при търговията в Общността с говеда във връзка с инфекциозния ринотрахеит по говедата и одобрението на представените от някои държави-членки програми за изкореняване на болестта (нотифицирано под номер С(2004) 2104) (текст от значение за ЕИП) (2004/558/ЕО)