Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8063 — Caixabank/Banco BPI) (Текст от значение за ЕИП)