Съединени дела C-226/14 и С-228/14: Решение на Съда (първи състав) от 2 юни 2016 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg — Германия) — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-226/14), DHL Hub Leipzig GmbH/Hauptzollamt Braunschweig (C-228/14) (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност — Режим на митническо складиране — Режим на външен транзит — Възникване на митническо задължение вследствие от неизпълнение на задължение — Изискуемост на данъка върху добавената стойност)