Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз - ДЯЛ V: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА И СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ - Глава 2: Специфични разпоредби относно общата външна политика и политика на сигурност - Раздел 2: Разпоредби, свързани с общата политика за сигурност и отбрана - Член 43