Регламент (ЕС) 2016/235 на Комисията от 18 февруари 2016 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки$