Дело T-69/16: Иск, подаден на 16 февруари 2016 г. — Ateknea Solutions Catalonia/Комисия