Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7885 — BP Europa/Ruhr Oel) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)