Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8127 — Volvo Car Corporation/Volverk/Volvofinans Bank) — Дело — кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)