ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3328/03 υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Η εσκεμμένη απώλεια του πρώην στρατοπέδου συγκέντρωσης Stammlager X B Sandbostel, σημαντικού μνημείου της κοινής ευρωπαϊκής ιστορίας.