Решение (ЕС) 2016/1742 на Съвета от 20 септември 2016 година за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Тонга за премахване на визите за краткосрочно пребиваване