TITJUR Stagakis/Парламент Определение на Първоинстанционния съд (четвърти състав) от 16 май 1994 г. # Dimitrios Stagakis срещу Европейски парламент. # Явна недопустимост. # Дело T-37/93.