Регламент (ЕИО) № 1771/79 на Комисията от 10 август 1979 година за изменение на Регламент № 467/67/ЕИО относно определяне на коефициентите за превръщане, разходите за преработка и стойността на субпродуктите на различните етапи от преработката на ориз$