Υπόθεση T-81/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Απριλίου 2016 — Facchinello κατά EUIPO — Olimpia Splendid (Synthesis) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία κηρύξεως εκπτώσεως — Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Synthesis — Έλλειψη ουσιαστικής χρήσεως του σήματος — Άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίσθηκαν για πρώτη φορά ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου]