Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8051 — CVC/Tipico Group) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)