C/2016/1946 Регламент (ЕС) 2016/461 на Комисията от 30 март 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета по отношение на корекциите на таксите на Европейската агенция по лекарствата в съответствие с процента на инфлация, считано от 1 април 2016 г. (Текст от значение за ЕИП)