Препоръка (ЕС) 2016/336 на Комисията от 8 март 2016 година за прилагането на Директива 2008/120/ЕО на Съвета относно определяне на минималните стандарти за защита на свинете във връзка с мерките за намаляване на необходимостта от купиране на опашката$