Решение на Комисията от 30/05/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8007 - AVRIL / BPIFRANCE / BPT ISRAEL / EVERTREE) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)