Решение за изпълнение (ЕС) 2016/786 на Комисията от 18 май 2016 година за определяне на процедурата за създаването и дейността на независима консултативна група, която подпомага държавите членки и Комисията при определянето дали тютюневи изделия притежават характерни вкусово-ароматни качества (нотифицирано под номер С(2016) 2921) (Текст от значение за ЕИП)$