Решение на Комисията от 27/01/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7890 - LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT (EDENRED) / UNION TANK ECKSTEIN) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)