MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende Rådets holdning vedrørende forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 812/2004