Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1175 av den 7 augusti 2020 om godkännande av L-cysteinhydrokloridmonohydrat som framställts genom fermentering med Escherichia coli KCCM 80180 och Escherichia coli KCCM 80181 som fodertillsats för alla djurarter (Text av betydelse för EES)