Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1175 zo 7. augusta 2020 o povolení monohydrátu hydrochloridu L-cysteínu získaného fermentáciou Escherichia coli KCCM 80180 a Escherichia coli KCCM 80181 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat (Text s významom pre EHP)