Решение на Съда от 22 май 1985 г. # SpA Fragd срещу Amministrazione delle finanze dello Stato. # Искане за преюдициално заключение: Tribunale civile di Venezia - Италия. # Дело 33/84. Fragd TITJUR