Решение на Съда (първи състав) от 17 септември 1981 г. # Hudig en Pieters BV срещу Minister van Landbouw en Visserij. # Искане за преюдициално заключение: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Нидерландия. # Дело 136/80. TITJUR Hudig en Pieters