Заключение на генералния адвокат J. Kokott, представено на 8 март 2016 г.#Shiraz Baig Mirza срещу Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.#Преюдициално запитване, отправено от Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.#Преюдициално запитване — Спешно преюдициално производство — Регламент (ЕС) № 604/2013 — Критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила — Член 3, параграф 3 — Право на държавите членки да изпратят кандидат в сигурна трета държава — Член 18 — Задължения на компетентната да разгледа молбата държава членка в случай на обратно приемане на кандидата — Директива 2013/32/ЕС — Общи процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила — Разглеждане на молба за международна закрила.#Дело C-695/15 PPU. Заключение на генералния адвокат J. Kokott, представено на 8 март 2016 г.