Заключение на генералния адвокат Mancini представено на20 ноември 1986 г. # Krohn & Co. Import-Export GmbH & Co. KG срещу Комисия на Европейските общности. # Иск за обезщетение за вреди. # Дело 175/84. TITJUR Krohn Import-Export/Комисия