Deutsche Milchkontor и др. Заключение на генералния адвокат VerLoren van Themaat представено на8 юни 1983 г. # Deutsche Milchkontor GmbH и други срещу Федерална република Германия. # Искане за преюдициално заключение: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Германия. # Съединени дела 205 до 215/82. TITJUR